Certificaat ibzpink.pinkvalley.nl/gaas-web/server/continue/StartGeboorte#burgerzaken

Certificaat van toegankelijkheid

Stichting drempelvrij.nl verklaart dat de website

ibzpink.pinkvalley.nl/gaas-web/server/continue/StartGeboorte#burgerzaken

van

PinkRoccade

op grond van de inspectie door Cardan Technobility
het groene Waarmerk drempelvrij met 2 sterren mag voeren.

Op het moment van inspectie voldoet de website ibzpink.pinkvalley.nl/gaas-web/server/continue/StartGeboorte#burgerzaken
aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Het certificaat is drie jaar geldig.

Inspectiedatum: 22-05-2020
Certificaatnummer: 20031

Voor Stichting drempelvrij.nl,
Hilversum, 25-05-2020

S.P. de Paauw (Voorzitter)
M.A. van Grafhorst (ambtelijk secretaris)

Geldig tot

22-05-2023

Scope

Het certificaat heeft betrekking op:

  • Alle procespagina’s op https://ibzpink.pinkvalley.nl/gaasweb/
    server/contiue/StartGeboorte#burgerzaken (URI-basis)
    • Niet de pagina die de DigiD inlog simuleert (deze pagina moet vervangen worden door de echte inlog DigiD en is een andere URI-basis)

Samenstelling steekproef

De volgende pagina’s/onderdelen zijn geïnspecteerd:

  • Alle pagina’s op https://ibzpink.pinkvalley.nl/gaasweb/
    server/contiue/StartGeboorte#burgerzaken die onderdeel uitmaken van het proces
    geboorteaangifte.

Disclaimer

Op grond van de steekproef is een hoog percentage betrouwbaarheid voor een verzameling webpagina’s berekend. Dit betekent dat herhaling van de inspectie, met steeds een nieuwe (aselecte) steekproef uit dezelfde verzameling webpagina’s, dezelfde betrouwbaarheid heeft.
De inspectie sluit uit dat er structurele fouten in de verzameling webpagina’s voorkomen en dat incidentele fouten tot een minimum beperkt zijn, echter niet zijn uit te sluiten.

Klacht?

Bent u van mening dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen? Dan kunt u dat bij Cardan Technobility melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen door Cardan Technobility. Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, neemt Cardan Technobility contact op met de websitebeheerder. Die zorgt er dan voor dat de website binnen een vastgestelde periode in overeenstemming met de richtlijnen wordt aangepast. Als de websitebeheerder het niet eens is met de klacht, kan hij/zij het vraagstuk voorleggen aan de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid (1) van Stichting drempelvrij.nl. Daar wordt de klacht zorgvuldig besproken. De uitkomst wordt met de websitebeheerder gedeeld. Die zorgt er dan voor dat de website binnen een vastgestelde periode in overeenstemming met uitspraak van de TEC T&G wordt aangepast. Wanneer na de vastgestelde periode blijkt dat de website nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet, heeft Stichting drempelvrij.nl het recht om het bewijs van toegankelijkheid in te trekken en hierover op de website te communiceren.

Dien een klacht in bij de inspectie-instelling

Voor vragen of klachten kunt u mailen naar [email protected] (2)

Dien een klacht in bij drempelvrij.nl

Voor vragen of klachten over een (deel)inspectie kunt u mailen naar [email protected] (3)


(1) De Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid (TEC T&G) heeft als taak om de inspectie-eisen op te stellen; de kwaliteit te bewaken van de kwaliteitsregeling; het nemen van besluiten inzake interpretatievragen met betrekking tot de richtlijnen en het verstrekken van informatie over de inhoud, interpretatie, uitvoering en het functioneren van de kwaliteitsregeling.
(2) Volgens de klachtenregeling van de inspectie-instelling.
(3) Volgens de klachtenregeling van Stichting drempelvrij.nl.