Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Een opdracht is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. B.W. waarbij de ene partij, een van de ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hoort bij Cardan Technobility, zich jegens de andere partij, verderte noemen “de Opdrachtgever” verbindt werkzaamheden te verrichten c.q. diensten te verlenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijke, aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot de door Cardan Technobilityte verrichten werkzaamheden en/of te verrichten diensten alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden alsook andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing respectievelijk de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Cardan Technobilityschriftelijk alsnog aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Cardan Technobility zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijke anders kenbaar gemaakt.
 2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat een schriftelijke opdracht-bevestiging door Cardan Technobility is verzonden en niet als onjuist of onvolledig binnen 5 werkdagen na dagtekening is geretourneerd ofwel komt de overeenkomst tot stand doordat uitvoering aan de opdracht is gegeven, nadat over de uitgebrachte offerte mondelinge overeenstemming is bereikt.
 3. De inhoud van de overeenkomst tot opdracht wordt bepaald door de offerte en, indien er een opdrachtbevestiging is gevolgd, door de opdrachtbevestiging.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Daarnaast is Cardan Technobility gerechtigd te allen tijde zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en gerechtigd nakoming op te schorten zolang de gevraagde zekerheid niet wordt verschaft. Opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit de opdracht(en).
 5. De opdracht wordt niet aangegaan met het oog op een bepaald persoon die met Cardan Technobility samenwerkt of in haar dienst een beroep uitoefent en toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Opdracht wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Cardan Technobility.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zich niet daartegen verzet, heeft Cardan Technobility het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cardan Technobility aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Cardan Technobility worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cardan Technobility zijn verstrekt, heeft Cardan Technobility het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of recht op vergoeding van de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en overige schade.
 5. Cardan Technobility, medewerkers van Cardan Technobility, hulppersonen en/of andere door Cardan Technobility ingeschakelde derde(n) zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Cardan Technobility is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar hoorde te zijn.
 6. Cardan Technobility en Opdrachtgever zullen, op initiatief van elk van hen, overleg voeren in de navolgende situaties:
  • Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;
  • Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;
  • Indien verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht.
 7. Opdrachtgever zal door Cardan Technobility onverwijld geïnformeerd worden, indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
 8. Cardan Technobility zal Opdrachtgever meerwerk melden zodra daarop zicht is en/of daaraan begonnen is, indien en voor zover dat mogelijk is of niet al anderszins bekend is of kan zijn. Meerwerk dient te worden afgerekend op basis van de eerder prijsstructuur tenzij er sprake is van afwijkende omstandigheden.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

 1. De opdracht wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd of verrichten van de overeengekomen diensten van rechtswege beëindigd, tenzij partijen voor het einde van de contactperiode anderszins overeenkomen of stilzwijgend verlengen, waarbij alsdan dezelfde voorwaarden gelden.
 2. Cardan Technobility kan een opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
  • conservatoir - of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij
  • de wederpartij handelingen vraagt die in strijd zijn met de wet of anderszins geldende regelgeving en/of in strijd met de opdracht.
 3. Ondanks beëindiging met onmiddellijke ingang, behoudt Cardan Technobility recht op vergoeding van alle reeds verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten alsook van eventueel reeds geleden en te lijden schade.

Artikel 5: Vergoeding en betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen twee werkweken na verzending van de declaratie, hetgeen te beschouwen is als een fatale termijn.
 2. Reclamaties inzake facturen en/of verrichte diensten, dienen of straffe van verval, binnen 7 dagen na verzending van de declaratie met betrekking tot de verrichte diensten schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan Cardan Technobility.
 3. Voldoet de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is zij van rechtswege in verzuim en is vergoeding van de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag en heeft Cardan Technobility het recht haar verplichtingen op te schorten.
 4. Cardan Technobility is te allen tijde bevoegd – dit slechts te haren beoordeling – op basis van voorschotdeclaraties te factureren.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, bij conservatoir- of executoriaal beslag onder de Opdrachtgever of in een andere situatie waarin met onmiddellijke ingang tot beëindiging van de opdracht is overgegaan, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van Opdrachtgever, zijnde een bedrag te berekenen volgens de algemeen door de rechterlijke macht aanvaarde rekenmethode met een minimum van € 150,-.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Cardan Technobility voert de overeengekomen opdracht uit met inachtneming van hetgeen is geoffreerd en eventueel bevestigd is en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, gegeven de omstandigheden.
 2. Cardan Technobility neemt in beginsel alleen een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Cardan Technobility, haar medewerkers, hulppersonen of door FMH Academy ingeschakelde derde(n) zijn jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke en hoe ook genaamde schade - al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Cardan Technobility, medewerkers van Cardan Technobility en/of anderszins derden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Cardan Technobility. Aansprakelijkheid voor hulppersonen is geheel uitgesloten.
 4. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Cardan Technobility in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste drie maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht of door Opdrachtgever verschuldigd was als beloning voor de door Cardan Technobility verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Cardan Technobility en haar medewerkers en zal deze schadeloos stellen ter zake van alle met enige opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 6. Te allen tijde is uitgesloten van vergoeding, schade die te beschouwen is als, zijnde directe - indirecte gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, stagnatieschade, herstartkosten, bedrijfsschade, vervangingsschade, duurdere productiekosten, andere (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade - of direct/indirect verlies door derde(n).

Artikel 7: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de opdracht verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Cardan Technobility kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, wilde stakingen, bedrijfsbezettingen, politieke stakingen, natuurrampen of grote rampen veroorzaakt door mensen, ziekte van een onvervangbaar gebleken medewerker, althans omstandigheden leidend tot een dusdanig gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, welke omstandigheden zich ofwel bij Cardan Technobility zelf openbaren ofwel bij derde(n), zoals toeleveranciers, hulppersonen etc., van wie Cardan Technobility afhankelijk is voor een goede vervulling van haar verplichtingen.
 2. Bij overmacht kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder toekomende rechten, iedere overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden.
 3. Indien Cardan Technobility bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 9: In Company trajecten

Bij opleidingen en trainingen die in company gegeven worden, worden afspraken op maat gemaakt. Deze worden in de offerte en opdrachtbevestiging weergegeven.

Artikel 10: Privacyverklaring

Persoonlijke informatie die we verzamelen naar aanleiding van intakegesprekken en tests ten behoeve van trainingen en aanverwante vormen van onze dienstverlening worden op geen enkele wijze geregistreerd. Antwoorden en uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld. De privacy van onze cursisten is dus gewaarborgd. Alleen wanneer de cursist, de opdrachtgever en Cardan Technobility andere schriftelijke afspraken met elkaar gemaakt hebben, kan afgeweken worden van deze regel. In dat geval moeten alle partijen hiermee akkoord zijn.

Slotbepalingen

 1. Cardan Technobility is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cardan Technobility is Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen met uitzondering van zogenaamde incassogeschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen voor te leggen aan een gezamenlijk aan te wijzen NMI erkende mediator, die op basis van de NMI-reglementen zal mediaten.
 4. Indien mediation conform NMI reglementen niet tot een minnelijk oplossing leidt, dan zal een geschil in eerste instantie alsook een eventueel incassogeschil bij uitsluiting van andere rechtbanken worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank Breda, tenzij het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van de sector kanton behoort.